Privātuma politika
Privātuma politika
1. Kas mēs esam
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Apron (turpmāk – mēs vai Apron) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām
visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES)
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Jūsu personas datu pārzinis ir Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu Apron, uzņēmuma reģ. Nr. 40203284254, adrese Tirgoņu iela 23
K-1, Jūrmala, LV-2015 , e-pasts: office.apron@gmail.com
Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos
izmantosim.
Pirmo reizi apmeklējot mūsu Interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā
Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.
2. KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS
Kā izmantojam datus? Mērķi. Kāpēc tos izmantojam?
2.1. Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija
(Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, Facebook konts, Instagram konts, Tik Tok konts)
Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa
Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat
preci un ievadāt savus datus, bet neveicat
apmaksu.

Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek
uzglabāti ne ilgāk par 30 (trīsdesmit)
kalendārajām dienām no komunikācijas ar
Jums beigām.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums
un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas varētu
būt radušies. Šādā veidā cenšamies saskaņā ar likumīgām mūsu interesēm sniegt kvalitatīvus,
Jūsu vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot Jums iespēju iegādāties Jums nepieciešamās
preces. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa
e-pastu: office.apron@gmail.com.

Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu
norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi,
sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču
izsniegšanas vietā un izrakstot faktūrrēķinu.

Jūsu datus glabāsim šim mērķim ne ilgāk par
30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no
darījuma izpildes dienas.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas
nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu,
uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.

Sūtot Jums informāciju par mūsu jaunajiem
produktiem un pakalpojumiem pa e-pastu, ar
SMS, Facebook, Instagram un Gmail
platformās vai pa parasto pastu, zvanot uz Jūsu
norādīto tālruņa numuru.
Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk
par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no
Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas vai tik
ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Šādā veidā cenšamies, lai Jūs vienmēr zinātu visu jaunāko informāciju. Šo informāciju sniedzam
tikai ar Jūsu piekrišanu.
Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu, sazinoties pa e-
pastu office.apron@gmail.com.

2.2. Jūsu maksājuma informācija
Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu
platforma makecommerce.lv , tāpēc mūsu
uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos
personas datus nodod platformas īpašniekam
Maksekeskus AS.

Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv
juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un
nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.
Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās
personas vitāli svarīgās intereses.
3. KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM
Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.
Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:
-Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību,
profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

-Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu
maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju
veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;
-Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram,
interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu
sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas un datu aizsardzības amatpersonas
pakalpojumu sniedzējiem.
-Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos
pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar
datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasībām.
-Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas
nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot
mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.
-Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās
telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā
noteiktās prasības.

4. JŪSU TIESĪBAS
Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus
aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības
iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.
Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:
-tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;
-tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;
- tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);
- tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus ("tiesības būt aizmirstam");
-tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
- tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;
-tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
-tiesības uz datu pārnešanu;
-tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;
-tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties
ar mums pa e-pastu: office.apron@gmail.com.
Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas
brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, sazinieties pa e-pastu office.apron@gmail.com.
Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai
apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas
datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu
saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā,
parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi
ietekmēt citu tiesības un brīvības.
Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek
sniegti.
Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas
datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.
Tiesības dzēst Jūsu personas datus.
Šīs tiesības var izmantot, ja:
- personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti;

-atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei;
-nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses;
-personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
-personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
-personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos
gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ.
Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai:
- izmantotu vārda un informācijas brīvību;
-realizētu mūsu tiesiskās saistības;
-vai celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.
Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos:
-apstrīdat personas datu precizitāti;
-personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti;
-personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu,
izpildi vai aizstāvēšanu,
-Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu
nepiekrišanas pamatojums.
Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot:
-ar Jūsu piekrišanu;
-saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu;
-lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības.
Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir
saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām
interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati
tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un
aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.
Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos).
Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.
Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem
līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:
-Jūsu piekrišana, vai līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.
Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir
piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā,
kas bija līdz atsaukšanai.
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu
aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa
iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā
varētu atrast piemērotu risinājumu.
5. KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES
Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu
datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu

pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var
izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.
Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija,
kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar
sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.
6. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE
Mūsu Interneta vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir vecākas par 18 gadiem.
Ja mums būs pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā ir norādīts šajā daļā, mēs dzēsīsim šos
personas datus no datu bāzēm.
7. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.
Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu,
lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.
8. KĀ SAZINĀTIES AR MUMS
Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.
Nevilcinieties sazināties ar mums, ja:
-ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;
-vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;
-vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.
-Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu office.apron@gmail.com.
+371 20010044
Tirgoņu iela 23/1
Majori
Jurmala

© All Rights Reserved. Major Market.
Lietošanas noteikumi un Privātuma politika

Made on
Tilda